Avís legal

POLÍTICA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Mitjançant aquest avís, la Fira del Llibre de Muntanya, informa als usuaris de la web www.firadelllibredemuntanya.cat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de que els usuaris de la citada web, decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a la Fira del Llibre de Muntanya les dades personals que se’ls pugui requerir o obtenir com a conseqüència de la subscripció o alta en algun dels canals del web. La Fira del Llibre de Muntanya, es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetats legislatives. En dit supòsit, s’anunciaran els canvis introduïts amb la major antelació possible.

Alguns serveis o canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, previsions que, en el seu cas, s’establiran als formularis de recollida de dades concrets per advertir a l’usuari. Llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la manca de contesta impliqui un perjudici en la qualitat dels serveis. No obstant, en alguns supòsits algunes dades són necessàries per a gestionar el servei i/o canal concret. En els formularis de recollida de dades s’indicaran com a obligatori, els camps que sigui necessari complimentar per a accedir al servei/canal de que es tracti. Les dades recollides a través dels formularis, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer automatitzat de la Fira del Llibre de Muntanya amb la finalitat pròpia de cada formulari.
La tramesa per part de l’usuari de les seves dades personals implica l’acceptació de la present política de protecció de dades personals i en concret el consentiment exprés e inequívoc per part de l’usuari per a la recollida i tractament de les seves dades amb la finalitat del formulari complimentat.

De conformitat amb la normativa vigent l’usuari pot exercitar els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades adreçant-se per correu electrònic a info@firadelllibredemuntanya.cat per a demanar més informació sobre el tractament de dades personals.

Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, adreçant-se al correu electrònic info@firadelllibredemuntanya.cat amb la indicació “no vull rebre comunicacions comercials”.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

La Fira del Llibre de Muntanya, comunica a l’usuari que tots els elements d’aquesta web estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial, i per tant el text, disseny, imatges, eines, pàgines, marques, noms comercials, textos i logotips són titularitat de la Fira del Llibre de Muntanya o han estat cedits o llicenciats a favor seu, i en conseqüència no podran ser utilitzats sense la prèvia autorització formalitzada per escrit de la FPC.